Zakres przedmiotowy usług zarządzania nieruchomością wspólną

W ramach zarządzania wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość rynkową nieruchomości. 

Obsługa księgowo-bankowa:

 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom kwartalnego, rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nie-ruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych - umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa, w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,
 • zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty,
 • nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 • wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone,
 • opłacanie, z posiadanych przez Wspólnotę środków, ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

Obsługa administracyjna:

 • rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli,
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach wynajętych przez Wspólnotę,
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,
 • realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,
 • poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości,
 • zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.),
 • weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,
 • przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty.

Obsługa prawna:

 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy - w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
 • zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.
  Informujemy również, iż firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych usług

Każda nieruchomość jest inna, dlatego tez cena naszych usług zależy od zakresu wykonywanych czynności oraz od wielkości i stanu technicznego nieruchomości.
W cenie zarządzania nie ma żadnych dodatkowych kosztów .  Dodatkowo umożliwiamy dokonywania wpłat za pośrednictwem naszej kasy BEZ PROWIZJI!!

Osoby zainteresowane, zapraszamy do naszego biura, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe  poszukujące rzecznika swoich interesów, oraz wysokiego poziomu świadczonych usług.
Naszym celem jest dostarczenie Państwu usługi zgodnej z Państwa oczekiwaniami i  budowanie więzi opartej na zaufaniu.

Dla nowych klientów ATRAKCYJNE WARUNKI

 

 Copyright 2011 Zarzadzanie nieruchomosciami.
Joomla Templates by Wordpress themes free