PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Raciborzu:

1.   przy ul. Drzymały – działki ozn. ewid. Nr 4008/158, 4009/158 oraz 4010/158 km 4 obręb Racibórz
o powierzchni łącznej 1887 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego wskazane jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol H 47 MW obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście .

  Wadium: 8.400,00 zł; Cena wywoławcza: netto 168.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach można składać drogą pocztową w terminie do dnia 01.02.2021r. z dopiskiem: „przetarg nieruchomość gruntowa ul.  Drzymały”, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021r. o godz. 12:00.

2.    przy ul. Polnej – działki ozn. ewid. Nr 3415/56, 3463/52 oraz 3381/57 km 2 obręb Racibórz
o powierzchni łącznej 3707 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego wskazane jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol H 76 MW obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście.

  Wadium: 14.700,00 zł; Cena wywoławcza: netto  293.000,00 zł              

Oferty w zamkniętych kopertach można składać drogą pocztową w terminie do dnia 01.02.2021r. z dopiskiem: „przetarg nieruchomość gruntowa ul.      Polna”, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021r. o godz. 12:30.

3.    przy ul. Słowackiego – działki ozn. ewid. Nr 683/72 i 743/70 km 10 obręb Racibórz
o powierzchni łącznej 4938 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego wskazane jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol H 64 MW - obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście.

  Wadium: 19.500,00 zł; Cena wywoławcza: netto  390.200,00 zł     

Oferty w zamkniętych kopertach można składać drogą pocztową w terminie do dnia 01.02.2021r. z dopiskiem: „przetarg nieruchomość gruntowa ul. Słowackiego”, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021r. o godz. 13:00.      

 

Przedmiotowe nieruchomości nie są wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże z uwagi na bliskość zabudowy mają bardzo dobry dostęp do energii elektrycznej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 01.02.2021r. na konto bankowe w ING Bank Śląski o/Racibórz nr 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819, przy czym za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania jej na koncie PGL „DOM” sp. z o.o.

Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.

       Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art.66 ust. Z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży

pod nr telefonów:

32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570


Mapki pglądowe:

1. przy ul. Drzymały

2. przy ul. Polnej

3. przy ul. Słowackiego
 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

LOKALAMI „DOM” Sp. z o.o.

w Raciborzu ul. Bukowa 1

Copyright 2011 2021-01-17-Sprzedaz-Nieruchmosci.
Joomla Templates by Wordpress themes free