RODO

Informacja dla właścicieli we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Lokalami ”DOM” sp. z o.o. oraz ich kontrahentów.


Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, oraz do Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ( z późniejszymi zmianami) informujemy że:

1. Administratorem przetwarzającym Pana/Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa a przedmiotem przetwarzającym -  Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami „DOM” Spółka z o. o. w Raciborzu ul. Bukowa 1, 47-400 Racibórz, tel. (32) 415 55 29. Jako przedmiot przetwarzający dane, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, oraz sposób ich wykorzystywania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dane kontaktowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartych umów o zarządzanie nieruchomością wspólną.   Przetwarzanie danych jest niezbędne dozawartych umów :

a) dane właścicieli lokali, które znajdują się w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych przetwarzamy na podstawie zawartej umowy o zarządzanie celem jej realizacji. Dane te podlegająpo rozwiązaniu umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną maksymalnie po 10 latach (okres przedawnienia roszczeń – art. 118 KC) 

b)dane osób zalegających z opłatami wobec Wspólnoty mieszkaniowej przetwarzamy
w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zaległości wobec Wspólnoty Mieszkaniowej. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony interes administratora danych do momentu przedawnienia roszczeń.

c)dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. Wszystkie informacje dotyczące podmiotów z którymi Wspólnota Mieszkaniowa podpisze umowę, przetwarzamy doprzedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione niszczymy po 3 latach.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji, wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora/podmiot przetwarzający - art. 6 ust. 1 lit . e RODO oraz Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ( z późniejszymi zmianami).

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczneorganizacyjne, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy ocenę skutkówdanych osobowych, uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem, oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń. Informujemy, że Państwa dane pozostające w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej, którą zarządzamy nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) tzw. państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

      1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

11. Dane zawarte w zgłoszeniach usterek przetwarzamy celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez Państwa, realizując prawnie uzasadniony cel podmiotu przetwarzającego dane. Informacje te przetwarzamy przez okres 5 lat.

12. Dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel. Spółka przechowuje te dane przez okres 5 lat.

13. Informacje o pracownikach oraz kandydatach do pracy przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak ustawa, kodeks pracy. Przepisy stanowią podstawę do przetwarzania danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonej zgodzie i przetwarzamy je przez czas prowadzenia rekrutacji. Natomiast w sytuacji, kiedy zostaje wyrażzgoda na potrzeby przyszłych rekrutacji, możemy je zatrzymać na okres 5 lat.

W każdym z wymienionych  przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne,  a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

 

 

Copyright 2011 RODO - Właściciele.
Joomla Templates by Wordpress themes free