RODO

Informacja dla najemców oraz kontrahentów.


Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:

1.   Administratorem przetwarzającym Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami „DOM” Spółka z o. o. w Raciborzu ul. Bukowa 1, 47-400 Racibórz, tel. (32) 415 55 02. Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, oraz sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.   Dane kontaktowe to  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

3.   Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartych umów .    Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji  zawartych umów :

a)   dane osób wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach PGL DOM Sp. z o.o. przetwarzamy na podstawie zawartej umowy najmu celem jej realizacji. Dane te podlegają utylizacji po przedawnieniu roszczeń z tytułu umowy najmu. W przypadku braku roszczeń po 5 latach od wygaśnięcia umowy.

b)  dane osób zalegających z opłatami wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalami „DOM”  Sp. z o.o. przetwarzamy w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zaległości wobec Spółki. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony interes administratora danych do momentu przedawnienia roszczeń.

c)    dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. Wszystkie informacje dotyczące podmiotów z którymi na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Spółka podpisze umowę, przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu niszczymy po 3 latach.

4.   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO

5.  Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6.   W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem, oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń. Informujemy, że Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) tzw. państwa trzeciego.

7.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

8.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

      1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

11. Dane zawarte w zgłoszeniach usterek przetwarzamy celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez naszych najemców, realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych. Informacje te przetwarzamy przez okres 5 lat.

12. Dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel. Spółka przechowuje te dane przez okres 5 lat.

13. Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak ustawa, kodeks pracy. Przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonej nam zgodzie i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Natomiast w sytuacji, kiedy zostaje wyrażona zgoda na potrzeby przyszłych rekrutacji, możemy je zatrzymać na okres 5 lat.

14. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Komisji Mieszkaniowej celem weryfikacji wniosku o najem mieszkania, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

W każdym z wymienionych  przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne,  a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

 

 

RODO


Informacja dla najemców oraz kontrahentów.


Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:

1.       Administratorem przetwarzającym Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami „DOM” Spółka z o. o. w Raciborzu ul. Bukowa 1, 47-400 Racibórz, tel. (32) 415 55 29. Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, oraz sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Dane kontaktowe to  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

3.      Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartych umów .    Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji  zawartych umów :

a)      dane osób wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach PGL DOM Sp. z o.o. przetwarzamy na podstawie zawartej umowy najmu celem jej realizacji. Dane te podlegają utylizacji po przedawnieniu roszczeń z tytułu umowy najmu. W przypadku braku roszczeń po 5 latach od wygaśnięcia umowy.

b)      dane osób zalegających z opłatami wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalami „DOM”  Sp. z o.o. przetwarzamy w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zaległości wobec Spółki. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony interes administratora danych do momentu przedawnienia roszczeń.

c)      dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. Wszystkie informacje dotyczące podmiotów z którymi na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Spółka podpisze umowę, przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu niszczymy po 3 latach.

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO

5.       Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6.      W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem, oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń. Informujemy, że Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) tzw. państwa trzeciego.

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

8.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10.  Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

11.  Dane zawarte w zgłoszeniach usterek przetwarzamy celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez naszych najemców, realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych. Informacje te przetwarzamy przez okres 5 lat.

12.  Dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel. Spółka przechowuje te dane przez okres 5 lat.

13.  Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak ustawa, kodeks pracy. Przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonej nam zgodzie i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Natomiast w sytuacji, kiedy zostaje wyrażona zgoda na potrzeby przyszłych rekrutacji, możemy je zatrzymać na okres 5 lat.

14.  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Komisji Mieszkaniowej celem weryfikacji wniosku o najem mieszkania, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

W każdym z wymienionych  przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne,  a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

 

Copyright 2011 RODO - Najemcy.
Joomla Templates by Wordpress themes free