Ogłoszenie przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Polnej

PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Polnej

Działki ozn. ewid. Nr 3415/56, 3463/62 oraz 3381/57 km 2 obręb Racibórz
o powierzchni łącznej 3.707 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego wskazane jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol H 76 MW obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście.

Wadium: 14.700,00 zł; Cena wywoławcza: 293.000 zł netto.

Oferty w zamkniętych kopertach można składać drogą pocztową w terminie do dnia 27.05.2020r.
z dopiskiem: „przetarg nieruchomość gruntowa ul. Polna”,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020r. o godz. 12:30.


Przedmiotowa nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże z uwagi na bliskość zabudowy ma bardzo dobry dostęp do energii elektrycznej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 27.05.2020r. na konto
bankowe w ING Bank Śląski o/Racibórz nr 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819, przy czym za datę
wpłaty uznaje się datę zaksięgowania jej na koncie PGL „DOM” sp. z o.o.

PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty pisemnej w przetargu pisemnym
lub przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży
pod nr telefonów:
32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570

mapka-pogl-Polna

 

Copyright 2011 2020-05-27-Sprzedaż-Nieruchomości-Polna.
Joomla Templates by Wordpress themes free