Ogłoszenie przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Królewskiej

PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Królewskiej 

Działka ozn. ewid. Nr 777/76 km 9 obręb Racibórz o powierzchni łącznej
1.337 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego wskazane jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol H 7 MW - obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg.

Wadium: 4.100,00 zł; Cena wywoławcza: 80.300 zł netto.

Oferty w zamkniętych kopertach można składać drogą pocztową w terminie do dnia 27.05.2020r.
z dopiskiem: „przetarg nieruchomość gruntowa ul. Królewska”,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020r. o godz. 13:00.


Przedmiotowa nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże z uwagi na bliskość zabudowy ma bardzo dobry dostęp do energii elektrycznej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 27.05.2020r. na konto
bankowe w ING Bank Śląski o/Racibórz nr 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819, przy czym za datę
wpłaty uznaje się datę zaksięgowania jej na koncie PGL „DOM” sp. z o.o.

PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty pisemnej w przetargu pisemnym
lub przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży
pod nr telefonów:
32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570


mapka-pogl-Krolewska

Copyright 2011 2020-05-27 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Królewska.
Joomla Templates by Wordpress themes free