Ogłoszenie przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Drzymały

PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Drzymały

Działki ozn. ewid. Nr 4008/158, 4009/158 oraz 4010/158 km 4 obręb Racibórz
o powierzchni łącznej 1887 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego wskazane jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol H 47 MW obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście .

Wadium: 8.400,00 zł; Cena wywoławcza: 168.000,00 zł netto.


Oferty w zamkniętych kopertach można składać drogą pocztową w terminie do dnia 27.05.2020r.
z dopiskiem: „przetarg nieruchomość gruntowa ul. Drzymały”,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020r. o godz. 12:00.


Przedmiotowa nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże z uwagi na bliskość zabudowy ma bardzo dobry dostęp do energii elektrycznej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 27.05.2020r. na konto
bankowe w ING Bank Śląski o/Racibórz nr 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819, przy czym za datę
wpłaty uznaje się datę zaksięgowania jej na koncie PGL „DOM” sp. z o.o.

PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty pisemnej w przetargu pisemnym
lub przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży
pod nr telefonów:
32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570

 

 

mapka-pogl-Drzymaly

Copyright 2011 2020-05-27 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Drzymały.
Joomla Templates by Wordpress themes free